در چه شرایطی نمی توان از ردیاب استفاده کرد ؟

error: Content is protected !!